#

Polityka prywatności

Uwzględniająca regulacje związane z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO)

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej: ZNICRO J.M.Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klientów, Klientów końcowych, Kontrahentów, Kandydatów na pracowników, Osób których dane otrzymujemy: ZNICRO J.M. Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia czynności dokonywane z Państwa danymi osobowymi, bez względu na to, czy świadczymy dla Państwa usługi, korzystamy z usług świadczonych przez Państwa, czy też jedynie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Polityka prywatności wskazuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych. Państwa prywatność, w szczególności udostępnione dane osobowe są dobrem prawnie chronionym i zobowiązujemy się chronić Państwa prawa.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Klientów, Klientów końcowych, Kontrahentów, Kandydatów do pracy, Użytkowników strony internetowej i innych osób, z którymi możemy się kontaktować, w celu uzyskania dodatkowych informacji co do wykonania świadczonych przez Nas usług.

Polityka prywatności może ulec zmianom służącym osiągnięciu jeszcze lepszej ochrony Państwa danych osobowych lub zmianom wynikającym z wprowadzenia odpowiednich norm krajowych. Jeżeli uważają Państwo, iż mogło dojść do naruszenia Państwa uprawnień mogą Państwu przysługiwać właściwe, stosowne uprawnienia, o czym poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje we właściwych krajach w ramach świadczenia usług przez Firmę ZNICRO J.M.Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów., co za tym idzie przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bez względu na kraj ich pochodzenia i wykorzystania.

Dane osobowe jakimi administrujemy (zakres przedmiotowy i podmiotowy). Są to dane osobowe uzyskane i wykorzystywane wyłącznie dla świadczenia usług statutowych, zgodnie z przedmiotem działalności ZNICRO J.M.Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów

DANE PRACOWNIKÓW

Regulacje dotyczące Naszych pracowników zawiera polityka ochrony danych osobowych - dokument wewnętrznie obowiązujący w Firma ZNICRO J.M.Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów

DANE KLIENTÓW

Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje do-tyczące Państwa lub osób w Państwa firmie w toku świadczenia dla Państwa naszych usług. Potrzebujemy niezbędnych informacji od naszych Klientów, aby upewnić się, że nasza współpraca przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Państwa firmie, abyśmy mogli się z Państwem skutecznie kontaktować.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na dwa sposoby:

 • Bezpośrednio od Państwa oraz
 • Od osób trzecich i z innych ograniczonych źródeł.
 • W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych jest świadczenie dla Państwa usług. We właściwych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami możemy również wykorzystywać dane osobowe do takich celów, jak marketing, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach zwrócimy się o zgodę na podjęcie niektórych z tych działań.

DANE KLIENTÓW KOŃCOWYCH

Klientem końcowym jest finalny beneficjent usług świadczonych przez ZNICRO J.M.Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów., nawet jeżeli świadczenie na jego rzecz odbywa się bez łączącego go z Firma ZNICRO stosunku zobowiązaniowego. Klientem końcowym jest w szczególności pierwotny Zleceniodawca Klienta będący finalnym beneficjentem usług Firmy ZNICRO. Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem końcowym, musimy gromadzić i wykorzystywać in-formacje dotyczące Państwa lub osób w Państwa firmie w toku świadczenia naszych usług. Potrzebujemy niezbędnych informacji dotyczących naszych Klientów końcowych, aby zachować możliwość realizacji naszych usług. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Państwa firmie, jedynie w celu sprawnej i zgodnej z umową realizacji Państwa zamówienia.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe od naszych Klientów.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych jest wykonanie zobowiązań umownych w stosunku do naszych Klientów, których są Państwo rzeczywistym beneficjentem.

DANE KONTRAHENTÓW

Co do naszych Kontrahentów, realizując naszą statutową działalność, potrzebujemy danych osobowych i informacji służących każdoczesnemu wykonaniu umowy, jak na przykład dane Państwa rachunku bankowego.

 • W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?
 • Gromadzimy Państwa dane osobowe w toku naszej współpracy.
 • W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Głównym powodem wykorzystywania informacji o Kontrahentach jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, oraz aby relacja biznesowa przebiegała sprawnie.

DANE KANDYDATÓW DO PRACY

Dane które otrzymujemy od Kandydatów do pracy są danymi niezbędnymi dla skutecznego kontaktu oraz przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji. Zapewniamy Kandydatom do pracy odpowiednią ochronę danych, jednocześnie realizując niezbędne wymogi procesu rekrutacyjnego.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe na dwa sposoby:

 • Bezpośrednio od Państwa oraz
 • Od osób trzecich.
 • W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy je do skontaktowania się z Kandydatem oraz do weryfikacji jego kwalifikacji w toku procesu rekrutacji.

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Firma ZNICRO gromadzi Państwa dane w zakresie, w jakim korzystacie Państwo z naszej strony internetowej. Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu po-prawy jakości Państwa czynności podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką odwiedzacie Państwo nasza stronę internetową oraz godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies przeglądarki. Będziemy również gromadzić dane, gdy będziecie Państwo kontaktować się z nami przez stronę internetową.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej, na przykład przez analizę kryteriów wyszukiwania. Możemy wykorzystywać dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Państwem.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW etc., (KONTAKTY, POLECENIA etc.)

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Klient lub Kontrahent wskazuje je jako kontakt.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów, poleceń etc. przy realizacji wykonywanych umów. Możemy także wykorzystywać powyższe dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w związku z prowadzoną przez Nas działalnością statutową.

Państwa dane osobowe które gromadzimy są niezbędne w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych. We właściwych przypadkach niektóre dane osobowe, wymagane są na podstawie ustawy lub innych przepisów prawa. Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu świadczenia przez Nas usług.

W zależności od rodzaju danych osobowych i przesłanek, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówicie Państwo przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub kontynuować współpracy.

Udostępnianie Państwa danych osobowych.

Możemy udostępniać dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przy-czyn. Przede wszystkim będziemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu wykonania na-szych obowiązków umownych i realizacją zobowiązań związanych z Państwa zamówieniami. O ile nie zdecydują Państwo inaczej, możemy również udostępniać Państwa informacje którejkolwiek ze spółek naszej grupy i osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy, jeżeli będziemy uważać, że pomoże nam to zapewnić Państwu możliwie najlepszą obsługę i jakość świadczeń.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Firma ZNICRO dokonuje niezbędnych czynności starając się chronić Państwa dane osobowe. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nie-upoważnionemu dostępowi, jak i wszelkiej innej ingerencji w dane osobowe których jesteśmy administratorem.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe bezterminowo. W szczególności, jeżeli przechowywanie danych osobowych w naszych systemach wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).

Dostęp do przekazanych Nam danych osobowych, korekta lub wycofanie.

W związku z administrowanymi przez Nas danymi osobowymi, przysługują Państwu prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Firma ZNICRO dołoży wszelkich starań celem się rozpatrzenia Państwa wniosku bez zbędnej zwłoki oraz w każdym przypadku, zgodnie z przepisami prawa.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli administrujemy Państwa danymi osobowymi wynika to z faktu, iż uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z poniższym mają Państwo prawo do sprzeciwu. Firma ZNICRO. ustosunkuje się do Państwa wniosku w terminie 30 dni. Prawo do sprzeciwu umożliwia sprzeciwienie się przetwarzaniu przez Nas danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów:

nasze uzasadnione interesy;

 • umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych;
 • przesyłanie materiałów marketingu bezpośredniego;
 • dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, ponieważ uzna-jemy to za konieczne dla Państwa uzasadnionych interesów, uwzględnimy Państwa sprzeciw poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:

możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami; lub

przetwarzamy Państwa dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Na okoliczność, jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.

Dołożymy wszelkiej staranności, aby trwale wymazać Państwa dane na Państwa zasadne żąda-nie. Niektóre dane mogą wciąż figurować w naszych systemach. Dla naszych celów dane te mogą być wyłączone z użytku, co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie, nie będą łatwo dostępne dla żadnego z naszych systemów operacyjnych, procesów lub dla pracowników/współpracowników Firma ZINCRO

Prawo do wycofania zgody

Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów określonych działań lub zgody na prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania danych dla tego celu, o czym powiadomimy.

Wnioski osób, których dane dotyczą/udostępnienie danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zwrócić się do Firma ZNICRO. o potwierdzenie, jakie dane osobowe dotyczące Państwa posiadamy. Możecie zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia w/w. W tym wypadku możemy zadośćuczynić Państwa wnioskom lub dodatkowo zweryfikować Państwa tożsamość. Możemy wymagać podania dodatkowych informacji dotyczących Państwa wniosku. Możemy odrzucić w/w wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.

Jeżeli udostępnimy Państwu dane które posiadamy, nie obciążymy Państwa kosztami z tego tytułu, chyba że wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądacie Państwo od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Państwa uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy wniosek, zawsze poinformujemy Państwa o uzasadnieniu naszej decyzji.

Prawo do poprawy

Mają Państwo prawo żądać korekty jakichkolwiek niepoprawnych lub niepełnych danych osobowych, które posiadamy. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy również Państwa osobę, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do wniosku, wyjaśnimy Państwu przyczyny naszej decyzji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych. Tym samym możemy kontynuować przechowywanie danych i nie będzie-my mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu:

 • ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej;
 • udzielenia zgody;
 • konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Okoliczności, w których są Państwo uprawnieni do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, są następujące:

 • podważają Państwo poprawność danych osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana,
 • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przez nas danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możecie zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania danych osobowych,
 • jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych jest bezprawne, ale decydują Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz
 • jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania danych osobowych, ale potrzebują Państwo danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Jeżeli udostępniliśmy Państwa dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zostaną Państwo zawiadomieni przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Przy spełnieniu określonych przesłanek mają Państwo prawo żądać usunięcia z naszych baz swoich danych osobowych. Odpowiemy na powyższy wniosek w ciągu 30 dni i nie zgodzimy się z Państwem wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy dane. Choć postaramy się trwale wymazać Państwa dane na Państwa zasadne żądanie, niektóre dane mogą wciąż figurować w naszych systemach, na przykład, jeżeli oczekują na nadpisanie. Dla naszych celów dane te mogą być wyłączone z użytku, co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie archiwum, nie będą łatwo dostępne dla żadnego z naszych systemów operacyjnych, procesów lub dla pracowników/współpracowników Firma ZNICRO

Prawo do wymazania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać wymazania Państwa danych. Dane osobowe muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

 • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;
 • jeżeli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych, wycofali ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;
 • dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);
 • konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub
 • jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważają-cych uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Państwa wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:

 • skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
 • spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;
 • dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
 • dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
 • w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.
 • Wykonując zasadny wniosek o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Jesteście Państwo uprawnieni przekazać swoje dane innemu administratorowi danych. Według Państwa uznania możecie przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Aby Państwu to umożliwić, przekażemy dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane. Możemy również bezpośrednio przekazać Państwu dane. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do:

 • danych osobowych przetwarzanych automatycznie;
 • danych osobowych przekazanych osobiście;
 • danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celu realizacji umowy.
 • Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru.

Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania

„Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Państwa komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Państwa systemowi. Są wykorzystywane do śledzenia Państwa aktywności, aby zapewnić możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Państwa następnej wizyty zaproponujemy opcje dopasowane do Państwa preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możecie to Państwo zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeżeli nie ma woli otrzymywania plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możecie Państwo nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli nie wyrażają Państwo abyśmy nie gromadzili danych w ten sposób, możecie zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej.

Rodzaje danych osobowych jakie w szczególności gromadzi Firma ZNICRO.

Informacje poniższe mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji.

 • dane Klientów, Klientów końcowych, Kontrahentów i Kandydatów do pracy
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • NIP, REGON, numer KRS
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e mail
 • wiek / data urodzenia
 • inne dane kontaktowe
 • historia zatrudnienia
 • informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy)
 • adres IP
 • daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystają Państwo z naszego serwisu
 • nagrania z CCTV potwierdzające Państwa obecność w naszej siedzibie,
 • dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać.

Powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca. Gromadzone przez nas i wymagane przez naszą działalność dane osobowe są ograniczone do minimum. Wymagamy jedynie tylko danych Państwa firmy oraz danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Państwa firmie (np. imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego wykonania umowy. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Państwa firmy zdecydował się nam udostępnić. Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli rozliczać Państwa należności.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Uzyskujemy je w zakresie, w jakim korzystają Państwo z naszej strony internetowej lub czyta-ją/otwierają jakikolwiek e-mail od nas. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje, bez względu na to, czy zdecydują się Państwo korzystać z naszych usług. Obejmują one Państwa adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści. Będziemy również gromadzić Państwa dane, gdy będziecie kontaktować się z nami przez stronę internetową. Gromadzimy Państwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, zgodnie z ustawieniami plików cookies przeglądarki. Możemy wykorzystywać Państwa dane co do sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE.

Uzyskawszy Państwa dane osobowe, używamy ich na wiele sposobów związanych z naszą działalnością.

Co do zasady używamy danych osobowych w następujących obszarach:

 • Wykonanie obowiązków umownych,
 • Marketing Naszych usług i produktów,
 • Wykonanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
 • Rekrutacja pracowników,
 • Realizacja przysługujących Nam roszczeń i uprawnień.

W szczególności zwracamy Państwa uwagę na administrowanie danymi osobowymi co do działań marketingowych: Dane zbierane w ramach Serwisu internetowego na stronach spółki ZNICRO służą do zapewnienia określonych usług oraz do celów administracyjnych, statystycznych, marketingowych lub informacyjnych, a także do informatycznych funkcji ochronnych. Uzyskane dane nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach powyższego Firma ZNICRO może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację osób fizycznych.

PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

W stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa możemy lub mamy obowiązek udostępnić Państwa dane osobowe, na różne sposoby, podmiotom z następujących kategorii:

którejkolwiek ze spółek z naszej grupy;

 • organom skarbowym, audytorskim i innym, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych;
 • kontrahentom którzy są niezbędni w celu wykonania świadczenia przez Nas usług ergo wykonania łączącej Nas z Państwem umowy,;
 • zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym i profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne);
 • zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);
 • platformom i dostawcom technologii marketingowej;
 • jeżeli Firma ZNICRO połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, (lub prowadzi stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), możemy udostępnić Państwa dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

PRZECHOWUJEMY I PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZA GRANICĘ

Świadczone przez Nas usługi niekiedy wymagają konieczności przekazywania lub przechowy-wania Państwa danych za granicą.

Przechowujemy i przekazujemy Państwa dane za granicę w celu wykonania naszych zobowiązań umownych. Aby realizować nasze cele statutowe opisane w niniejszej Polityce prywatności, Państwa dane mogą być przekazywane:

 • podwykonawcom
 • osobom trzecim
 • Klientom i Kontrahentom zagranicznym;
 • Klientom i Kontrahentom z Polski, którzy z kolei mogą przekazywać dane za granicę
 • dostawcy usługi chmurowej.

Aby upewnić się, że Państwa dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę danych oraz jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przeniesienie danych.

Aby zapewnić, iż Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, wprowadziliśmy odpowiednie procedury wobec podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe, aby zagwarantować, że dane osobowe są traktowane przez podmioty zewnętrzne w sposób zgodny z prawami o ochronie danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - UZASADNIONE INTERESY

Przepis art. artykuł 6(1)(f) RODO – dający uprawnienie do przetwarzania Państwa danych, je-żeli „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [Nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Państwa] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”.

ZGODA

W pewnych okolicznościach Firma ZNICRO jest zobowiązana uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z określonymi działaniami. Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jedno-znaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

Zatem:

 • zgoda musi być udzielona dobrowolnie, bez wywierania jakiegokolwiek nacisku;
 • musicie Państwo wiedzieć, na co się zgadzają, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Państwu wystarczających informacji;
 • musicie Państwo podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.

Jak wspomniano już powyżej, macie Państwo prawo wycofać swoją zgodę na te działania i zro-bić to w dowolnym momencie.

USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH

Na okoliczność konieczności przetwarzania przez Nas danych osobowych, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych, art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”. Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpić, w wypadku konieczności porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Krajem, w którym korzystasz z usług Firma ZNICRO lub świadczysz usługi na rzecz ZNICRO jest Polska. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Firma ZNICRO.

KONTAKT

 • w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
 • jeżeli podejrzewają Państwo jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do danych osobowych;
 • w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda jest pod-stawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych);
 • z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.

właściwy jest adres:

ZNICRO J.M. Hejwowski Sp.J. , ul. Grodziska 4 , 95-030 Rzgów

Możecie Państwo również wysłać e-mail pod adres: znicro@znicro.com.pl

WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Tel: (+48) 22 531 03 00

Email: kancelaria@giodo.gov.pl

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Fax: (+48) 22 531 03 01

concrete5 has encountered an issue.
0.
Unknown0

Whoops \ Exception \ ErrorException (E_CORE_WARNING) Whoops\Exception\ErrorException thrown with message "PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll' - /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory" Stacktrace: #0 in Unknown:0

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll' - /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/php_pdo_mysql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Unknown
Key Value
Version 5.7.3.1
Installed Version 5.7.3.1
Key Value
concrete.version 5.7.3.1
concrete.version_installed 5.7.3.1
concrete.version_db 20150109000000
concrete.installed 1
concrete.site ZNICRO ZUG
concrete.locale pl_PL
concrete.charset UTF-8
concrete.maintenance_mode
concrete.debug.display_errors 1
concrete.debug.detail debug
concrete.proxy.host
concrete.proxy.port
concrete.proxy.user
concrete.proxy.password
concrete.upload.extensions *.flv;*.jpg;*.gif;*.jpeg;*.ico;*.docx;*.xla;*.png;*.psd;*.swf;*.doc;*.txt;*.xls;*.xlsx;*.csv;*.pdf;*.tiff;*.rtf;*.m4a;*.mov;*.wmv;*.mpeg;*.mpg;*.wav;*.3gp;*.avi;*.m4v;*.mp4;*.mp3;*.qt;*.ppt;*.pptx;*.kml;*.xml;*.svg;*.webm;*.ogg;*.ogv
concrete.mail.method PHP_MAIL
concrete.mail.methods.smtp.server
concrete.mail.methods.smtp.port
concrete.mail.methods.smtp.username
concrete.mail.methods.smtp.password
concrete.mail.methods.smtp.encryption
concrete.cache.enabled 1
concrete.cache.lifetime 21600
concrete.cache.overrides
concrete.cache.blocks
concrete.cache.assets
concrete.cache.theme_css
concrete.cache.pages 0
concrete.cache.full_page_lifetime default
concrete.cache.full_page_lifetime_value
concrete.cache.identifier 53c5db132805f32b560f611b9c4e6c1f
concrete.cache.directory /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/cache
concrete.cache.page.directory /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/cache/pages
concrete.cache.page.adapter file
concrete.cache.environment.file environment.cache
concrete.cache.levels.expensive.drivers.0.class \Stash\Driver\Ephemeral
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.class \Stash\Driver\FileSystem
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.options.path /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/cache
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.options.dirPermissions 493
concrete.cache.levels.expensive.drivers.1.options.filePermissions 420
concrete.cache.levels.object.drivers.0.class \Stash\Driver\Ephemeral
concrete.multilingual.enabled
concrete.multilingual.redirect_home_to_default_locale
concrete.multilingual.use_browser_detected_locale
concrete.multilingual.default_locale
concrete.multilingual.default_source_locale en_US
concrete.design.enable_custom 1
concrete.design.enable_layouts 1
concrete.log.emails 1
concrete.log.errors 1
concrete.log.spam
concrete.log.queries.log
concrete.log.queries.clear_on_reload
concrete.jobs.enable_scheduling 1
concrete.filesystem.permissions.file 420
concrete.filesystem.permissions.directory 493
concrete.email.enabled 1
concrete.email.default.address concrete5-noreply@znicro.com.pl
concrete.email.default.name
concrete.email.form_block.address
concrete.marketplace.enabled 1
concrete.marketplace.token
concrete.marketplace.site_token
concrete.marketplace.intelligent_search 1
concrete.marketplace.log_requests
concrete.external.intelligent_search_help 1
concrete.external.news_overlay 1
concrete.external.news 1
concrete.misc.user_timezones
concrete.misc.package_backup_directory /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/application/files/trash
concrete.misc.enable_progressive_page_reindex 1
concrete.misc.mobile_theme_id 0
concrete.misc.seen_introduction 1
concrete.misc.sitemap_approve_immediately 1
concrete.misc.enable_translate_locale_en_us
concrete.misc.page_search_index_lifetime 259200
concrete.misc.enable_trash_can 1
concrete.misc.app_version_display_in_header 1
concrete.misc.access_entity_updated 1416316910
concrete.misc.latest_version 5.7.4.2
concrete.misc.do_page_reindex_check
concrete.theme.compress_preprocessor_output
concrete.updates.enable_auto_update_core
concrete.updates.enable_auto_update_packages
concrete.updates.enable_permissions_protection 1
concrete.paths.trash /!trash
concrete.paths.drafts /!drafts
concrete.conversations.attachments_pending_file_set Conversation Messages (Pending)
concrete.conversations.attachments_file_set Conversation Messages
concrete.conversations.attachments_enabled 1
concrete.icons.page_template.width 120
concrete.icons.page_template.height 90
concrete.icons.theme_thumbnail.width 120
concrete.icons.theme_thumbnail.height 90
concrete.icons.file_manager_listing.handle file_manager_listing
concrete.icons.file_manager_listing.width 60
concrete.icons.file_manager_listing.height 60
concrete.icons.file_manager_detail.handle file_manager_detail
concrete.icons.file_manager_detail.width 400
concrete.icons.user_avatar.width 80
concrete.icons.user_avatar.height 80
concrete.icons.user_avatar.default /concrete/images/avatar_none.png
concrete.sitemap_xml.file sitemap.xml
concrete.sitemap_xml.frequency weekly
concrete.sitemap_xml.priority 0.5
concrete.sitemap_xml.base_url http://znicro.com.pl
concrete.accessibility.toolbar_titles
concrete.accessibility.toolbar_large_font
concrete.i18n.enabled 1
concrete.i18n.choose_language_login
concrete.urls.concrete5 http://www.concrete5.org
concrete.urls.concrete5_secure https://www.concrete5.org
concrete.urls.newsflow http://newsflow.concrete5.org
concrete.urls.background_feed //backgroundimages.concrete5.org/wallpaper
concrete.urls.background_feed_secure https://backgroundimages.concrete5.org/wallpaper
concrete.urls.background_info http://backgroundimages.concrete5.org/get_image_data.php
concrete.urls.paths.menu_help_service /tools/get_remote_help_list/
concrete.urls.paths.theme_preview /tools/preview_theme/
concrete.urls.paths.site_page /private/sites
concrete.urls.paths.newsflow_slot_content /tools/slot_content/
concrete.urls.paths.marketplace.connect /marketplace/connect
concrete.urls.paths.marketplace.connect_success /marketplace/connect/-/connected
concrete.urls.paths.marketplace.connect_validate /marketplace/connect/-/validate
concrete.urls.paths.marketplace.connect_new_token /marketplace/connect/-/generate_token
concrete.urls.paths.marketplace.checkout /cart/-/add/
concrete.urls.paths.marketplace.purchases /marketplace/connect/-/get_available_licenses
concrete.urls.paths.marketplace.item_information /marketplace/connect/-/get_item_information
concrete.urls.paths.marketplace.item_free_license /marketplace/connect/-/enable_free_license
concrete.urls.paths.marketplace.remote_item_list /marketplace/
concrete.white_label.logo
concrete.white_label.name
concrete.white_label.dashboard_background
concrete.session.name CONCRETE5
concrete.session.handler file
concrete.session.max_lifetime 7200
concrete.session.cookie.path
concrete.session.cookie.lifetime 7200
concrete.session.cookie.domain
concrete.session.cookie.secure
concrete.session.cookie.httponly
concrete.user.registration.enabled
concrete.user.registration.type disabled
concrete.user.registration.captcha 1
concrete.user.registration.email_registration
concrete.user.registration.validate_email
concrete.user.registration.approval
concrete.user.registration.notification
concrete.user.gravatar.enabled
concrete.user.gravatar.max_level 0
concrete.user.gravatar.image_set 0
concrete.user.group.badge.default_point_value 50
concrete.user.profiles_enabled
concrete.user.timezones_enabled
concrete.user.username.maximum 64
concrete.user.username.minimum 3
concrete.user.username.allow_spaces
concrete.user.password.maximum 128
concrete.user.password.minimum 5
concrete.user.password.hash_portable
concrete.user.password.hash_cost_log2 12
concrete.user.private_messages.throttle_max 20
concrete.user.private_messages.throttle_max_timespan 15
concrete.spam.whitelist_group 0
concrete.spam.notify_email
concrete.security.ban.ip.enabled 1
concrete.security.ban.ip.attempts 5
concrete.security.ban.ip.time 300
concrete.security.ban.ip.length 10
concrete.permissions.forward_to_login 1
concrete.permissions.model simple
concrete.permissions.page_permission_collection_id 1
concrete.seo.tracking.code
concrete.seo.tracking.code_position bottom
concrete.seo.exclude_words a, an, as, at, before, but, by, for, from, is, in, into, like, of, off, on, onto, per, since, than, the, this, that, to, up, via, with
concrete.seo.url_rewriting 1
concrete.seo.url_rewriting_all
concrete.seo.redirect_to_base_url
concrete.seo.trailing_slash
concrete.seo.title_format %1$s :: %2$s
concrete.seo.page_path_separator -
concrete.seo.group_name_separator /
concrete.seo.segment_max_length 128
concrete.seo.paging_string ccm_paging_p
concrete.statistics.track_page_views 1
concrete.limits.sitemap_pages 100
concrete.limits.delete_pages 10
concrete.limits.copy_pages 10
concrete.limits.page_search_index_batch 200
concrete.limits.job_queue_batch 10
Key Value
PHP_FCGI_CHILDREN 0
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PWD /usr/local/safe-bin
SHLVL 0
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 0
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_URI /polityka-prywatnosci
QUERY_STRING
REQUEST_METHOD GET
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
REDIRECT_URL /polityka-prywatnosci
REMOTE_PORT 54384
SCRIPT_FILENAME /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html/index.php
SERVER_ADMIN webmaster@znicro.com.pl
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html
CONTEXT_PREFIX
REQUEST_SCHEME http
DOCUMENT_ROOT /home/znicro/domains/znicro.com.pl/public_html
REMOTE_ADDR 3.236.117.38
SERVER_PORT 80
SERVER_ADDR 136.243.15.169
SERVER_NAME znicro.com.pl
SERVER_SOFTWARE Apache/2
SERVER_SIGNATURE
HTTP_CONNECTION close
HTTP_HOST znicro.com.pl
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Sun, 09 May 2021 11:09:51 GMT
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
UNIQUE_ID YNIje4jzD6kAABkhg@cAAABr
REDIRECT_STATUS 200
REDIRECT_UNIQUE_ID YNIje4jzD6kAABkhg@cAAABr
FCGI_ROLE RESPONDER
PHP_SELF /index.php
REQUEST_TIME_FLOAT 1624384380.3548
REQUEST_TIME 1624384380
empty
empty
empty
empty
Key Value
_sf2_attributes Array ( [CLIENT_REMOTE_ADDR] => 3.236.117.38 [CLIENT_HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) [uGroups] => Array ( [1] => 1 ) [accessEntities] => Array ( [0] => Concrete\Core\Permission\Access\Entity\GroupEntity Object ( [group:protected] => Concrete\Core\User\Group\Group Object ( [ctID] => [permissionSet] => [permissions:Concrete\Core\User\Group\Group:private] => Array ( ) [error] => [gID] => 1 [gName] => Guest [gDescription] => The guest group represents unregistered visitors to your site. [gUserExpirationIsEnabled] => 0 [gUserExpirationMethod] => [gUserExpirationSetDateTime] => [gUserExpirationInterval] => 0 [gUserExpirationAction] => [gIsBadge] => 0 [gBadgeFID] => 0 [gBadgeDescription] => [gBadgeCommunityPointValue] => 0 [gIsAutomated] => 0 [gCheckAutomationOnRegister] => 0 [gCheckAutomationOnLogin] => 0 [gCheckAutomationOnJobRun] => 0 [gPath] => /Guest [pkgID] => 0 ) [error] => [petID] => 1 [peID] => 3 [petHandle] => group [label] => Gość ) ) [accessEntitiesUpdated] => 1624384380 )
_sf2_flashes Array ( )
_sf2_meta Array ( [u] => 1624384380 [c] => 1624384380 [l] => 0 )
empty
0. Concrete\Core\Error\Handler\ErrorHandler
1. Concrete\Core\Error\Handler\JsonErrorHandler
2. Whoops\Handler\PlainTextHandler